5.3.2016. Održana 9. sednica Nacionalnog saveta

        U konferencijskoj sali zgrade Nove opštine u Subotici, gde se takođe nalazi kancelarija predsednika Nemačkog nacionalnog saveta, održana je 5. marta o.g. 9. sednica Nemačkog nacionalnog saveta. Sednici su prisustvovali svi članovi Saveta osim člana iz Novog Sada. Osim njih, sednici su pristusvovali i knjigovođa Nacionalnog saveta, Šandor Sabadi, i pravni savetnik, dr Tamaš Korhec.

    Sednica je imala veoma značajne tačke dnevnog reda. Usvojen je plan rada Nacionalnog saveta koji se sastoji od planova rada 4 odbora: za kulturu, obrazovanje, informisanje i službenu upotrebu jezika i pisma. Naglašeno je da će se, u cilju štednje i racionalizacije, sednice održavati elektronskim putem, kad god je to moguće. Usvojen je i Finansijski plan za 2016. godinu, razmatran je i usvojen Završni račun za 2015. godinu, usvojen je utvrđen višak prihoda nad rashodom i raspoređivanje istog, Usvojen je Izveštaj revizora o pregledu poslovanja za 2015. godinu. Predsednik Nacionalnog saveta podneo je izveštaj o svom radu. Na kraju je dat predlog da se za narednu sednicu pripremi materijal o rodnoj ravnopravnosti u radu Nacionalnog saveta.

    Posebno je potencirana inventarska lista koja još uvek nije došla u posed novog Nacionalnog saveta, iako je prošlo godinu i po dana od njegovog osnivanja. Taj problem ostaje da se razreši u najkraćem roku, a odgovorni je prethodni sastav Nacionalnog saveta. Iako je na sednici bilo tzv. vrućih tema, sednica je tekla u prijateljskom tonu, a tako je i završena.
  • DSC00272