Enter Title Here

Enter Paragraph Here

Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine     Nationalrat der deutschen Minderheit

Der Nationalrat der deutschen Minderheit ist der legitime Vertreter der deutschen Minderheit in Republik Serbien, der die Interessen der deutschen Minderheit in  Bereichen der Bildung, Kultur, Information und offiziellen Gebrauch der Sprache vertretet. 

UDRUŽENJA     VEREINE

Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine je legitimni predstavnik nemačke nacionalne manjine na teritorije Republike Srbije, koji zastupa interese i predstavlja nemačku manjinu u oblastima obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika.